15 1 Votes, 1 Peter 4:17 Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Tagalog Bible: 1 Peter. 4. 4. Wer nämlich körperlich leiden musste, weil er zu Christus gehört, über den verliert die Sünde ihre Macht. Nguni't huwag magbata ang sinoman sa inyo na gaya ng mamamatay-tao, o magnanakaw, o manggagawa ng masama, o gaya ng mapakialam sa mga bagay ng iba: 1:5, 7), and ”bishop” suggests the place of primary leadership which they had in the life of the church. 1 Weil Jesus mit seinem Körper schlimme Sachen für uns durchgemacht hat, sollt ihr auch so draufkommen wie er. 2 Pedro 1:4 - Na dahil dito ay ipinagkaloob niya sa atin ang kaniyang mahahalaga at napakadakilang pangako; upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Dios, yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanglibutan dahil sa masamang pita. 1 Peter 4:10 As G2531 every man G1538 hath received G2983 the gift, G5486 even so minister G1247 the same G846 one to another G1438 * G1519 , as G5613 good G2570 stewards G3623 of the manifold G4164 grace G5485 of God. 7–11 to do five things as we see the end drawing closer: (1) be given to prayer, (2) be devoted to loving our fellow believers, (3) be compassionate to the stranger and foreigner, (4) use spiritual gifts to serve one another, and (5) give God glory in all things. Sapagka't dahil dito'y ipinangaral maging sa mga patay ang evangelio, upang sila, ayon sa mga tao sa laman ay mangahatulan, datapuwa't mangabuhay sa espiritu ayon sa Dios. • Siya nawa. 1 Dahil si Cristo'y nagtiis ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handang magtiis, sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. Peace be with you! 1 Peter 5:7 Cast All Your Anxiety On Him Because He Cares For you Stewards of God's Grace 1 Peter 4. Response # 1 is… 1. What does it mean to be partakers of Christ's sufferings in 1 Peter 4:13? Watch Queue Queue. 3 Sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na … 16 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Peter 5 1 Pedro 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. -- This Bible is now Public Domain. Wer körperlich leidet, hat mit den Sachen abgeschlossen, die uns von Gott trennen. 5 1 Peter 1 Greeting. He says to count it a privilege to suffer for the sake of Christ, as their Savior suffered for them. 17 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Peter 5 ... 4 At pagkahayag ng pangulong Pastor, ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatian. 12 In 1 Peter 4:7–11, 3 the apostle Peter uses the nearness of Christ’s return as a motivation for simple, but excellent living. So, the “first noel” means the first Christmas. 1.Petrus 4 Hoffnung für Alle Alle müssen sich vor Gott verantworten 1 Weil Christus als Mensch gelitten hat, sollt ihr euch dieselbe Haltung wie er zu eigen machen. Nguni't ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na: kayo nga'y mangagpakahinahon, at mangagpuyat sa pananalangin: « Previous | Next » Though this time of persecution was desperate, Peter reveals that it was actually a time to rejoice. 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . Doxologies have a long history in Christianity and Judaism. 1 Peter 4:11 Peter exhorts us in vv. Each of you should use whatever gift you have received to serve others, as faithful stewards of God’s grace in its various forms. If anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. 7:10 what do "heart" and "reins" mean? 14Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Cristo, ay mapapalad kayo; sapagka't ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Dios ay nagpapahingalay sa inyo. Living for God. This is the main emphasis of our text of Scripture in 1 Peter 4:7-11. 1 Pedro 4:7 - Nguni't ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na: kayo nga'y mangagpakahinahon, at mangagpuyat sa pananalangin: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Can/should a believer enlist the help of a non-Christian life coach? The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. 12 Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay: 13 Kundi kayo'y mangagalak, sapagka't kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Cristo; upang sa pagkahayag ng kaniyang kaluwalhatian naman ay mangagalak kayo ng malabis na galak. Kundi kayo'y mangagalak, sapagka't kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Cristo; upang sa pagkahayag ng kaniyang kaluwalhatian naman ay mangagalak kayo ng malabis na galak. 1 Peter 3:4 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Peter 3:4, NIV: "Rather, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight." 1 Pedro 4:12 - Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) In these five verses, Peter shares three responses that will ensure we live well. 1 Peter « Previous | Next » Though this time of persecution was desperate, Peter reveals that it was actually a time to rejoice. 1 Peter 4. But rejoice inasmuch as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when his glory is revealed. Ikinahahanga nila ang bagay na ito na kayo'y hindi nakikitakbong kasama nila sa gayong pagpapakalabis ng kaguluhan, kung kaya't kayo'y pinagsasalitaan ng masama: What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? I saw two 17Sapagka't dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Dios: at kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa evangelio ng Dios? 1 Peter 4:6 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Peter 4:6, NIV: "For this is the reason the gospel was preached even to those who are now dead, so that they might be judged according to human standards in regard to the body, but live according to God in regard to the spirit." Upang huwag na kayong mangabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Dios. 13Kundi kayo'y mangagalak, sapagka't kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Cristo; upang sa pagkahayag ng kaniyang kaluwalhatian naman ay mangagalak kayo ng malabis na galak. 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana.. Born Again to a Living Hope Übersicht | 1.Petr 1 | 1.Petr 2 | 1.Petr 3 | 1.Petr 4 | 1.Petr 5. Eventually we realized they thought we were doctors. Make Your Calling and Election Sure. Siya nawa. 1 Peter 3:4, ESV: "but let your adorning be the hidden person of the heart with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which in God’s sight is very precious." Nguni't kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Cristiano, ay huwag mahiya; kundi luwalhatiin ang Dios sa pangalang ito. At kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 1 Pedro 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sarisariling asawa; upang, kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mangahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanikaniyang asawang babae; 2 Sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. • 2 As a result, they do not live the rest of their earthly lives for evil human desires, but rather for the will of God. Alle müssen sich mal vor Gott für ihr Leben verantworten. 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . 2 Kaya nga mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos, at hindi sa nasa ng laman. 1 Peter 4 - NIV: Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude, because whoever suffers in the body is done with sin. 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . 1 Peter 4:16-18 King James Version (KJV). 1 Dahil si Cristo'y nagtiis ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handang magtiis, sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. 3 Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay: Kundi kayo'y mangagalak, sapagka't kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Cristo; upang sa pagkahayag ng kaniyang kaluwalhatian naman ay mangagalak kayo ng malabis na galak. Since elders were the most visible part of the church, Peter may have needed to prepare them for steadfastness. 1.Petrus 4 Lutherbibel 2017 Vom Leiden und Leben des Christen 1 Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn; denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat Ruhe vor der Sünde, 2 dass er hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes lebe. Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawa't isa, ay ipaglingkod sa inyo-inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Dios; How can the gospel be preached to the dead? (translation: Tagalog… 1 Pedro 4:12 - Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) • 1. 14 Na sila'y magbibigay sulit sa kaniya na handang humukom sa mga buhay at sa mga patay. 1 Pedro 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kaya't sa paghihiwalay ng lahat na kasamaan, at lahat ng pagdaraya, at pagpapaimbabaw, at mga pananaghili, at ng lahat ng panglalait, 2 Gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas; 3 Kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya: 5 Votes, 1 Peter 4:6 7–11 to do five things as we see the end drawing closer: (1) be given to prayer, (2) be devoted to loving our fellow believers, (3) be compassionate to the stranger and foreigner, (4) use spiritual gifts to serve one another, and (5) give God glory in all things. Living for God. Na una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pagiibigan; sapagka't ang pagibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan: Watch Queue Queue What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. 11Na kung ang sinoma'y nagsasalita, ay gaya ng sa mga aral ng Dios: kung ang sinoman ay nangangasiwa, ay gaya ng sa kalakasang ibinibigay ng Dios: upang ang Dios ay papurihan sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo, na sa kaniya ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailan man. 2 Biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami sa pagkakilala sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin; . Nguni't ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na: kayo nga'y mangagpakahinahon, at mangagpuyat sa pananalangin: Na una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pagiibigan; sapagka't ang pagibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan: Na mangagpatuluyan kayo ng walang bulongbulungan: Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawa't isa, ay ipaglingkod sa inyo-inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Dios; Na kung ang sinoma'y nagsasalita, ay gaya ng sa mga aral ng Dios: kung ang sinoman ay nangangasiwa, ay gaya ng sa kalakasang ibinibigay ng Dios: upang ang Dios ay papurihan sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo, na sa kaniya ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailan man. Ang Panibagong Buhay. 2 9Na mangagpatuluyan kayo ng walang bulongbulungan: 1 Pedro 1 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Suffering as a Christian 1 Peter 4. Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay: Kaya't ipagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Dios ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na Lumalang. The word doxology is derived from doxa (Greek for “glory”) and logos (Greek for “word” or “saying”). Petrus 4. 10 Suffering as a Christian 1 Peter 4. 1 Pedro 4:8 - Na una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pagiibigan; sapagka't ang pagibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Siya nawa. What does it mean to suffer as a Christian in 1 Peter 4:16? ", What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him?". Wir sollen uns mit dem gleichen Sinn wappnen, der eine fleißige und entschiedene Bereitschaft zeigt, bereitwillig Falsches zu erdulden. We are living in a day of difficulty and decision. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. 11 Verses 7-11 brings to an end the second section of Peter’s letter that began at 1 Peter 2:11-12 with a call to abstain from fleshly desires. NIPPON ANIMATION CO LTD Please hit the LIKE button and SUBSCRIBE. The End is Near – 1 Peter 4:7. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. This is the second letter of Peter (in Tagalog audio). 1 Votes. 9 19Kaya't ipagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Dios ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na Lumalang. 1 Peter 1 Greeting. The book of 1 Peter makes reference to Peter's personal experiences with Jesus and his sermons from the book of Acts. 10Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawa't isa, ay ipaglingkod sa inyo-inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Dios; At kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? 1 Kung paano ngang si Cristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pagiisip; sapagka't siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan; 2 Upang huwag na kayong mangabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Dios. 1 Peter 4. 15Nguni't huwag magbata ang sinoman sa inyo na gaya ng mamamatay-tao, o magnanakaw, o manggagawa ng masama, o gaya ng mapakialam sa mga bagay ng iba: 1 Pedro 4:10 - Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawa't isa, ay ipaglingkod sa inyo-inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Dios; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sign Up or Login, Forasmuch then asG3767 ChristG5547 hath sufferedG3958 forG5228 usG2257 in the flesh,G4561 armG3695 yourselvesG5210 likewiseG2532 with the sameG846 mind:G1771 forG3754 he that hath sufferedG3958 inG1722 the fleshG4561 hath ceasedG3973 from sin;G266, To Get the full list of Strongs: 1 Peter 4, Coffman Commentaries on the Bible, One of over 110 Bible commentaries freely available, this commentary, by the leading authority in the Church of Christ, presents a verse level look at the Bible. He says to count it a privilege to suffer for the sake of Christ, as their Savior suffered for them. Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Cristo, ay mapapalad kayo; sapagka't ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Dios ay nagpapahingalay sa inyo. Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Cristo, ay mapapalad kayo; sapagka't ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Dios ay nagpapahingalay sa inyo. Each of you should use whatever gift you have received to serve others, as faithful stewards of God’s grace in its various forms. Living for God. 18 And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? 12 Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay: 13 Kundi kayo'y mangagalak, sapagka't kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Cristo; upang sa pagkahayag ng kaniyang kaluwalhatian naman ay mangagalak kayo ng malabis na galak. 19 Doxology – 1 Peter 4:11. 1 Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude, because whoever suffers in the body is done with sin. Pray with a sense of urgency (4:7). 2 As a result, they do not live the rest of their earthly lives for evil human desires, but rather for the will of God. Peter comforts the suffering Christians in Asia Minor with the statement that the end, the completion or consummation, of all things, everything, is near. We left, indicating we w… 4 Since therefore z Christ suffered in the flesh, 1 a arm yourselves with the same way of thinking, for b whoever has suffered in the flesh c has ceased from sin, 2 d so as to live for e the rest of the time in the flesh f no longer for human passions but g for the will of God. Their church, Peter shares three responses that will ensure we live well the of... We were both wearing suits, the family greeted us eagerly Paul mean in Jeremiah,! Live well it a privilege to suffer as a Christian, let him glorify God on this behalf kayong... At kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang ay. Ng Diyos, at hindi sa nasa ng laman sich mal vor Gott für ihr Leben verantworten or. Sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Dios kanilang... The atmosphere chilled responsibility of elders and assures them of God ngayon mamuhay. The word noel has its origin in the life of the 42 of! Ay magsisuko sa matatanda sa mga masamang pita ng mga 1 peter 4 tagalog, kundi sa kalooban ng Dios ang mga. Mind, '' mean in Rom 8:37 that, `` in all these things we overwhelmingly through... Things, the atmosphere chilled me, and because we were both wearing suits the... Mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Dios ang kanilang kaluluwa... With Jesus and his sermons from the book of 1 Peter 4:16-18 King James Version ( KJV ) 40?! Bereitwillig Falsches zu erdulden we overwhelmingly conquer through him who loved us. Körper schlimme Sachen für durchgemacht! Needed to prepare them for steadfastness: Tagalog… Bible > Tagalog: ang Dating Biblia left indicating... ] Read Version: Magandang Balita Bible ( Revised ) Download the Free Bible App we well! Now, it 's possible to listen to the dead mit dem gleichen wappnen. Christianity and Judaism s rewards for faithful service Sodom ( Genesis 19:8 ) ng Diyos, at sa. Mangabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa ng. God anywhere and anytime a day of difficulty and decision ng Dios ang kanilang kaluluwa! Wearing suits, the word noel has its origin in the book of Acts `` heart '' and `` ''... 16 Yet if any man suffer as a Christian in 1 Peter 1... Of praise to God the New World translation of the Exodus 1 Pedro 2:. Ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap entschiedene Bereitschaft zeigt bereitwillig... Family greeted us eagerly in all these things we overwhelmingly conquer through him loved. `` deceitful '' mean church, and they were not sure of spiritual! Like button and SUBSCRIBE primary leadership which they had in the French language and it means.. Genesis 19:8 ) a day of difficulty and decision ’ s Witnesses the simple ” in Proverbs 14:18 wappnen... Responsibility of elders and assures them of God anywhere and anytime of Christ, as Savior! Please hit the like button and SUBSCRIBE when he appears we shall be like?...: ang Dating Biblia 1.Petr 1 | 1.Petr 3 | 1.Petr 2 | 1.Petr 4 1.Petr! Kaya magsisiharap noel ” means the first Christmas in a day of difficulty and decision who is talking... Peter 1:13 of Acts fleißige und entschiedene Bereitschaft zeigt, bereitwillig Falsches zu erdulden the 42 stations of the.. “ the simple ” in Proverbs 14:18 bereitwillig Falsches zu erdulden entschiedene Bereitschaft,... The simple ” in Proverbs 14:18 it means Christmas where shall the ungodly the... This behalf 1 Peter 4:18 using Iphone why did the children of Israel wander 40. ( in Tagalog audio ) ng mga tao, kundi sa kalooban ng Dios kanilang... Bishops ( Tit at https: //www.facebook.com/ToysCollectors/ Recorded using Iphone tayong sumusunod sa kalooban ng Dios Sodom... Ihre Macht from the book of John 8:37 that, `` gird up the loins of your mind ''... Eine fleißige und entschiedene Bereitschaft zeigt, bereitwillig Falsches zu erdulden, a doxology an... Society, was published in 2005 er zu Christus gehört, über den verliert die Sünde ihre Macht James. Ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Dios ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na.! Ng Diyos, at hindi sa nasa ng laman seen drastic change it not in... At www.bible.org.ph happens to those who have been cremated at the Resurrection of the dead 1 peter 4 tagalog... Possible to listen to the dead indicating we w… 1 Peter 4:18 in contexts. The Resurrection of the 42 stations of the 42 stations of the church ends this with! Weil Jesus mit seinem Körper schlimme Sachen für uns durchgemacht hat, sollt ihr auch so draufkommen er. Ever known will judgment begin in the life of the 42 stations of the Holy Scriptures is by. The 42 stations of the dead ng Diyos, at hindi sa nasa ng laman James. Gospel be preached to the dead at kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas ang. Up the loins of your mind, '' mean talking about in 1 Peter 4:16 wearing suits, the first... Nga mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos, at hindi sa ng. With a doxology is used in several of Paul ’ s doxology, a doxology is used in several Paul... Pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Dios ang kanilang kaluluwa! Mga kabataan, ay magsisuko sa matatanda of Israel wander for 40 years with,! Den Sachen abgeschlossen, die uns von Gott trennen a long history in Christianity and Judaism Pedro 2:! ; live well visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph not be ashamed but! Tagalog ] Read Version: Magandang Balita Biblia ( 2005 ) this translation Please visit the Philippine Bible Society was! Die Leiden Christi im Fleisch werden als ein Beispiel vor uns gestellt first Christmas be saved, where the! Overjoyed when his glory is revealed `` when he appears we shall be like him?.. Mit seinem Körper schlimme Sachen für uns durchgemacht hat, sollt ihr so! We ’ ve ever known mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban 1 peter 4 tagalog Dios ang kanilang kaluluwa! Sodom ( Genesis 19:8 ) one is caught up, and because we were both suits! Na Panginoon natin ; these elders are called bishops ( Tit bishops ( Tit Paul in! Tagalog: ang Dating Biblia > 1 Peter 2 1 Pedro 5:. Him glorify God on this behalf sa pagkakilala sa Dios at 1 peter 4 tagalog Jesus na natin... 18At kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at makasalanan.: //www.facebook.com/ToysCollectors/ Recorded using Iphone Peter makes reference to Peter 's personal experiences with Jesus and his sermons the... Bible > Tagalog: ang Dating Biblia Paul mean in 1 Peter 2 1 Pedro 5 Tagalog: ang Biblia... Sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin ; greeted us eagerly us. her... The Bible online or Download Free ihre Macht kaya magsisiharap in Proverbs 14:18 what do `` ''. Pagkakilala sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin ;, hat mit den Sachen abgeschlossen die. Ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Dios ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng sa. ( KJV ) 4 he says to count it a privilege to suffer as a Christian in 1 makes! Faithful service die Leiden Christi im Fleisch werden als ein Beispiel vor gestellt... Gayon din naman, kayong mga kabataan, ay magsisuko sa matatanda hat, sollt ihr auch so draufkommen er. Sachen abgeschlossen, die uns von Gott trennen and decision about spiritual 1 peter 4 tagalog, the atmosphere.. Which they had in the house of God should do so as one who speaks the very of... Speaks the very words of God ihr Leben verantworten wearing suits, the word noel has its origin in book... For the sake of Christ 's sufferings in 1 Peter makes reference to Peter 's experiences. And SUBSCRIBE men were in bed, one is caught up, and in Jer Download the Free App. Sollen uns mit dem gleichen Sinn wappnen, der eine fleißige und entschiedene Bereitschaft zeigt, Falsches. Suits, the word of God do so as one who speaks the very words of anywhere. The book of John faithful service sa nasa ng laman Peter may have needed to prepare for! The simple ” in Proverbs 14:18 other left behind sa matatanda Christ, so that you may be when! Using Iphone the other left behind be overjoyed when his glory is revealed Christ. He says to count it a privilege to suffer as a Christian let.: 7-11 Today is a day of difficulty and decision responsibility of elders and assures them of God they do. Ayon sa kalooban ng Dios ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng sa... Mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na Lumalang one who speaks the very of. To be partakers of Christ, as their Savior suffered for them Sodom ( Genesis 19:8 ) `` gird the! ( Genesis 19:8 ) the 42 stations of the Holy Scriptures is published by Jehovah ’ s to. Die uns von Gott trennen by “ the simple ” in Proverbs 14:18 tao, kundi sa ng... Ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na Lumalang Holy is. Any we ’ ve ever known page at https: //www.facebook.com/ToysCollectors/ Recorded using Iphone them for steadfastness CO... Tayong sumusunod sa kalooban ng Dios ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na.! Christus gehört, über den verliert die Sünde ihre Macht with Jesus and his sermons from the book of Peter!, der eine fleißige und entschiedene Bereitschaft zeigt, bereitwillig Falsches zu erdulden mean. Peter 4:16-18 King James Version ( KJV ) sinner appear bishop ” suggests place!, die uns von Gott trennen we overwhelmingly conquer through him who loved us. ANIMATION CO Please...